ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Directors & Officers Liability (D & O)

Το συμβόλαιο Directors & Officers Liability καλύπτει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα ανώτατα στελέχη και τους Διευθυντές της επιχείρησης από απαιτήσεις τρίτων που προέρχονται από παράνομη πράξη ή παράλειψη αυτών, αποκλειστικά και μόνο κατά την άσκηση των διοικητικών και διευθυντικών καθηκόντων τους.

Το συμβόλαιο D & O αποσκοπεί στο να τους προστατέψει από την έκθεσή τους σε οικονομικούς κινδύνους, που φέρουν οι ίδιοι ως φυσικά πρόσωπα από την άσκηση των πιο πάνω καθηκόντων τους.

Η κάλυψη μπορεί να επεκταθεί ώστε να καλύπτει τους κληρονόμους και τα μέλη της οικογένειάς τους.

Διευθυντές και στελέχη

Ως διευθυντές και στελέχη θεωρούνται τα πρόσωπα που είναι από τον νόμο υπεύθυνα για την διοίκηση της εταιρίας και τα οποία ασκούν την νόμιμη εκπροσώπησή της.

Τρίτοι

Ως τρίτοι θεωρούνται ενδεικτικά οι παρακάτω:

 • Μέτοχοι.
 • Υπάλληλοι.
 • Πελάτες / προμηθευτές / πιστωτές / ανταγωνιστές.
 • Κρατικές υπηρεσίες και οργανισμοί.

Ευθύνη

Η προσωπική αστική ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ανωτάτων στελεχών και των διευθυντών που μπορεί να προκύψει από αμελείς (χωρίς πρόθεση) παράνομες πράξεις, παραλείψεις οφειλομένων ενεργειών, αποκλειστικά και μόνο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (ενδεικτικά, η επίδειξη πίστης, αφοσίωσης και υπακοής στους κανόνες και τακτικές της επιχείρησης, η επίδειξη επιμέλειας, φροντίδας και σύνεσης στις καθημερινές εργασίες και γενικότερα η εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας οργανογράμματος και καταστατικού της επιχείρησης).

executive-insurance

Απαιτήσεις μπορεί να εγερθούν από και μετόχους για:

 • Μείωση αξίας μετοχής.
 • Λανθασμένη πληροφόρηση.
 • Κακή διαχείριση.
 • Αναίτια έξοδα.

Υπαλλήλους για:

 • Παράνομη καταγγελία σύμβασης εργασίας (απόλυση).
 • Παράβαση όρων σύμβασης εργασίας.
 • Μεροληπτική συμπεριφορά (διακρίσεις).

Πελάτες, προμηθευτές, πιστωτές, ανταγωνιστές, ινστιτούτα καταναλωτών για:

 • Μη τήρηση συμφωνιών.
 • Υπέρβαση εξουσίας.
 • Αθέμιτο ανταγωνισμό.
 • Ευθύνη προϊόντος.

Κρατικές Υπηρεσίες για:

 • Μόλυνση περιβάλλοντος.
 • Απάτη.
 • Μη δήλωση οικονομικών στοιχείων.

Κάλυψη – Το συμβόλαιο D & O καλύπτει:

 • Τα έξοδα νομικής υποστήριξης του ασφαλιζόμενου.
 • Τα ποσά που θα επιδικασθούν ως αποζημίωση από τα αρμόδια δικαστήρια.
 • Τα ποσά πιθανού εξώδικου διακανονισμού μεταξύ των αντιδίκων μερών.

Παράγοντες που επηρεάζουν την έκταση του κινδύνου

 • Το μέγεθος της εταιρίας.
 • Ο αριθμός τω μετόχων.
 • Ο αριθμός των εργαζομένων.
 • Τα γεωγραφικά όρια δραστηριότητας της εταιρίας.
 • Τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας.
 • Η συμμετοχή σε εξαγορές και συγχωνεύσεις.

Στοιχεία για την εκτίμηση του κινδύνου

 • Επιχειρηματική δραστηριότητα.
 • Νομική μορφή της εταιρίας.
 • Αριθμός μετόχων και αριθμός μετόχων που συμμετέχουν στην διοίκηση της εταιρίας.
 • Πόσα χρόνια δραστηριοποιείται η εταιρία στην αγορά.
 • Δραστηριοποίηση στην αγορά των ΗΠΑ και ΚΑΝΑΔΑ.
 • Ετήσιοι ισολογισμοί.
 • Ύπαρξη θυγατρικών (έδρα τους και ποσοστό συμμετοχής).

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

OMNIO.GR - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4 + 2 =