ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ποια είναι τα οφέλη της ασφάλισης για περιβαλλοντικούς κινδύνους;

Η ασφάλιση για περιβαλλοντικούς κινδύνους καλύπτει, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή (Οδηγία 2004/35/ΕΚ) και εθνική νομοθεσία (Π.Δ 148/2009 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4014/2011),  την  διασπορά, απελευθέρωση, διαρροή στερεού, υγρού ή αέριου στοιχείου το οποίο μπορεί να ρυπάνει το έδαφος, την ατμόσφαιρα, τα ύδατα εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων του ασφαλισμένου.

Ποιους κινδύνους καλύπτει;

Η περιβαλλοντική ασφάλιση καλύπτει τα ακόλουθα έξοδα τα οποία βαρύνουν τον φορέα της ρυπαίνουσας εγκατάστασης που υπάγεται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/35.:

 • ενέργειες για τον περιορισμό και την πρόληψη της ρύπανσης.
 • ενέργειες για την διερεύνηση και διαπίστωση της ρύπανσης.
 • κόστος καθαρισμού εδαφών , υδάτων: υπόγειων και επιφανειακών , αποκομιδής, απομάκρυνσης των ρύπων.
 • παρακολούθηση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.
 • αποκατάσταση των προστατευομένων ειδών – βιοτόπων.

Επισημαίνεται ότι δεν καλύπτονται ζημίες και έξοδα από:

 • Πόλεμο, τρομοκρατικές ενέργειες.
 • Ποινές, πρόστιμα.
 • Ηθελημένες πρακτικές που εύλογα αναμένεται να προξενήσουν ζημία.
 • Μη συμμόρφωση με αποφάσεις αρμοδίων αρχών και με την νομοθεσία.
 • Εκπομπή ρύπων εντός των ορίων της άδειας λειτουργίας.
 • Γνωστές προϋπάρχουσες συνθήκες ρύπανσης.

Σήμερα εκκρεμεί η υπουργική απόφαση για τη χρηματοοικονομική ασφάλεια έναντι της περιβαλλοντικής ζημιάς, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η Ευρωπαϊκή Οδηγία στη χώρα μας. Τι θα αλλάξει με την έκδοση της απόφασης;

Με την έκδοση της εκκρεμούσας Υπουργικής Απόφασης θα καθορισθούν οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα υπαχθούν υποχρεωτικά και σταδιακά έως το 2015, σε καθεστώς χρηματοοικονομικής ασφάλειας, σύμφωνα με το άρθ. 14 του Π.Δ 148/2009. Επιπλέον θα προσδιορισθεί το μέγιστο ποσό χρηματοοικονομικής εγγύησης. Η Υπουργική Απόφαση αναμένεται να τεθεί από το ΥΠΕΚΑ σε διαβούλευση στο άμεσο μέλλον.

environment

Ποιες είναι οι προοπτικές ανάπτυξης αυτού του κλάδου;

Οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου είναι στην παρούσα συγκυρία πολύ σημαντικές για τους ακόλουθους λόγους:

 1. Οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι θα αυξηθούν και συστηματικοποιηθούν στο άμεσο μέλλον με την εφαρμογή του Ν. 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Συγκεκριμένα: α) Οι περιβαλλοντικοί ελεγκτές θα πλαισιωθούν από εξουσιοδοτημένους ιδιώτες ελεγκτές, β) οι επιχειρήσεις θα έχουν ηλεκτρονική ταυτότητα αναρτημένη στο διαδίκτυο που θα παρουσιάζεται η περιβαλλοντική τους συμπεριφορά, γ) οι έλεγχοι θα σχεδιάζονται και θα γίνονται σε συστηματική βάση και όχι μόνον κατόπιν καταγγελίας, όπως συνήθως συμβαίνει σήμερα, δ) οι προβλεπόμενες κυρώσεις θα αυξηθούν.
 2. Με την εφαρμογή του Ν.4042/2012 για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος θα εφαρμοσθούν αυστηρότερες ποινικές κυρώσεις.

Σε τι διαφέρει ο κλάδος στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό;

Τα ελάχιστα που απαιτούνται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπονται στην Κοινοτική Οδηγία 2004/35/ΕΚ. Με βάση την ανωτέρω Οδηγία λειτουργούν τα κράτη μέλη της Ε. Ένωσης. Από χώρα σε χώρα μπορεί να υπάρχουν διαφορές στην εφαρμογή της Οδηγίας ανάλογα με τις απαιτήσεις,  τις ανάγκες του κάθε κράτους ή το εφαρμοστέο δίκαιο.

Στις ΗΠΑ, κατά παράδοση τα θέματα αυτά ρυθμίζονται πιο αυστηρά, αλλά και εκεί η εφαρμογή εξαρτάται από τους νόμους της κάθε πολιτείας (πχ η Καλιφόρνια έχει αυστηρότερους νόμους από την Ν. Υόρκη).

Στην Ελλάδα την αρμοδιότητα για την εφαρμογή της Οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη έχει το ΥΠΕΚΑ και ειδικότερα η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας η οποία συστάθηκε ως ενιαίος διοικητικός φορέας με το Ν. 3818/2010 (αρθ. 6) και σε αυτήν υπάγεται το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥ.Γ.Α.ΠΕ.Ζ) (αρθ. 6 του Π.Δ 148/2009), το οποίο λειτουργεί σε κεντρικό επίπεδο.

Παράλληλα έχουν συσταθεί με αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένης Διοίκησης στις 13 Περιφέρειες της χώρας  Περιφερειακές Επιτροπές Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών. Το 2012 συστάθηκε Γνωμοδοτική Επιτροπή που επικουρεί το ΣΥΓΑΠΕΖ στο έργο του.

Τη νομική ύλη του άρθρου επιμελήθηκε το συνεργαζόμενο με την εταιρία μας σε θέματα περιβαλλοντικής ευθύνης, νομικό γραφείο της Δρ. Α. Καλλία  (Εμπειρογνώμονας Ευρωπαϊκού Δικαίου Περιβάλλοντος https://www.kallialaw.gr/)

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

OMNIO.GR - ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

10 + 2 =